Pietro Perugino, Moses' flight into Egypt (1482), fresco. Rome, Sistine Chapel. Detail